Buca İlçe Nüfus Müdürlüğü
 
 
Aysel ACU
İlçe Nüfus Müdürü
Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği  bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Buca ilçe  Nüfus Müdürü olarak  görevlendirildi. Evli ve bir çocuğu var.
 
 
 
 
 
 
 
Adres    : Yenigün Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:135 Buca Kaymakamlığı         
Telefon  :    0 232 426 36 91 
  
 
Nüfus Müdürü  Aysel ACU  
Nüfus Şefi Koray EVREN  
Nüfus Şefi Alper KOÇAK  
Personellerimiz Birsen GÖKYER Funda Yağmur BENLİER
  Serdar YÖNT Nesibe Sinem TOKATLI
  Hatice Sibel KUTLUAY Hatice GÜNTİN
  Zülküf DEMİRTAŞ Selim EROĞUL
  Sıla DURMUŞ Canan ÜZÜMCÜ
  Özlem SÖYLER Sevil MUTLU
  Hakan BENLİER Selime İNAN
  Ayten GÜL Esra AŞUR
  Yılmaz DAL Cemal AŞRAK
  Meliha BİLGETEKİN Yasemin DEVECİ
  Hülya KÖSEM Metin KARADENİZ
  Aydan KURT Atila ÖZGEN
  Hakan DABAR Elif KURT
  Rahim KOCAGÖZ Sitte TUNCA
  Hakan TAŞDEMİR  
VERİLEN HİZMETLER
MERNİS
Mernis projesi tüm Ahvali Şahsiye bilgilerinin elektronik ortama ve Ahval-i Şahsiye bilgilerinde meydana gelen her tür değişikliğin ülkenin her tarafına dağıtılmış 957 merkezden anlık güncellenmesini bir ağ üzerinden güvenle paylaşımını sağlayan bir projedir. Proje dünyada ilk e-devlet projelerinden olup ülkemizdeki ve Avrupa’daki tüm projelere ilham olmuştur. Proje ile ilgilerin güvenli paylaşımı, bilgilerin hızlı güncellenmesi ve vatandaşa verilen hizmetteki hızın ve verimin de artması amaçlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizde kurumların vatandaşlarımızın için kullandığı farklı numaralar da tekleştirilmiş ve vatandaşlarımızın her kurumda kullandıkları farklı numara ve işaretlerde sona erdirilmiştir. Proje güvenilir bilgi desteği ile devletin iş ve işlemlerinde hızın artmasını sağladığı gibi uyguladıkları elektronik devlet projelerinin de giriş anahtarı olmuştur. Bu kapsamda projenin devamı niteliğinde olan Kimlik Paylaşım Sistemi Projesi ile birlikte de bilgileri kurumların kullanımına açarak güvenilir, hızlı, verimli bir hizmetin yanı sıra kırtasiyeciliğin önlenmesi de sağlanmıştır. Bu kapsamda Mernis Projesinin genel anlamıyla sağladığı hizmetler şunladır;
  • Nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak ilçe nüfus  ve tabanlarının oluşturulması ve hizmetin modernizasyonu sağlamamak.
  • Nüfus hizmetlerinin İlçelerde bilişim teknolojileri kullanılarak verilmesini; ilçe nüfus ve tabanlarının Merkezde bütünleştirilerek Merkezi Nüfus Veri Tabanı kurulmasını gerçekleştirmek.
  • Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşlarına  birer kimlik numarası verilmesini sağlamak.
  • Kimlik numaraları aracılığıyla, kamu ve özel kesim bilişim projeleri arası kişi bilgileri alışverişinin, bir alt yapı üzerinde çevrim içi ( on-line) yürütülmesini sağlamak.
  • Nüfus istatistiklerinin bilişim teknolojileri ile daha sağlıklı elde edilmesini sağlamak.
  • Kimlik bilgilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumlarla paylaşarak hizmet akışını hızlandırmak, güvenilir hale getirmek ve vatandaşlarımızın hizmetlerinin kolay, hızlı ve güvenilir olarak almasını sağlamak,
  • Bürokrasiye azaltıcı, devletle vatandaşı yakınlaştırıcı bir hizmet sağlamak
DOĞUM
Doğum, evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusta kayıtlı oldukları haneye baba soyadıyla; evlilik dışında doğan çocuklar anasının bekarlık hanesine, anasının bekarlık soyadı ve bildirilen baba adıyla; tanınan veya babalığına hükmedilen çocuklar baba hanesi baba soyadı ile tescil edilirler.
EVLENME
Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır.Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye , İl ve İlçe belediye evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir.
BOŞANMA
Boşanma, evlilik birliğinin mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulmasıdır.Boşanma tarihi , boşanma kararının kesinleştiği tarihtir.Yabancı mahkemelerce verilen boşanma karalarının Türkiye’de işlem görebilmesine esas olmak üzere Türk mahkemelerince tenfiz ve tanıma kararı verilip, kesinleşmesi halinde, yabancı mahkemece verilmiş olan kararın kesinleşme tarihi, boşanma tarihi olarak kabul edilir.
Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır.Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye , İl ve İlçe belediye evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir.
ÖLÜM İŞLEMLERİ
Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlüğü Ölüm olayının; ölümün meydana geldiği, ölüm yeri bilinmiyorsa cesedin bulunduğu, ölüm ulaşım aracı içinde meydana gelmişse ölünün araçtan çıkarıldığı yer ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.
Ölüm olayının bildirilmesi, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren yetkili makam ve görevliler tarafından örneğine uygun olarak düzenlenen ölüm tutanaklarının en geç on gün içinde, ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılır. Ölüm tutanaklarına varsa nüfus cüzdanı da eklenir. Nüfus cüzdanı yoksa bu husus tutanağın ilgili alanında belirtilir.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI
Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunun ve nüfus aile kütüklerine kayıtlı bulunduğunu kanıtlayan resmi belgedir.
Sahip olduğu üst seviye fiziksel, görsel ve elektronik güvenlik özelliklerine sahip kimlik kartı ile vatandaşlarımızın kimlik sahteciliğinden kaynaklı hak kaybından ve suistimallerden korunması amaçlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı uluslararası standartlarda, modern, taşıma kolaylığına sahip ve yüksek güvenlikli tasarım ve özelliklere sahiptir. Kredi kartı büyüklüğünde ve yüksek dayanıklılığa sahip materyallerden üretilen yeni kimlik kartının taşınması daha kolaydır
.
MAVİ KART
Doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarına mavi kart düzenlenmektedir.
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
Kişinin aile kütüğündeki kaydının çıkarılması ve aslına uygunluğunun nüfus müdürlüğünce onanması ile elde edilen nüfus kayıt örnekleri, aksi ispat edilene kadar geçerlidir.Nüfus Kayıt Örneği, istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtiliği yazılı istek olmadan verilmezi.Ancak kişinin kimliğinin kanıtlayan resmi bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz.Nüfus kayıt örneklerinde, bunları istemeye yetkili olanlar tarafından açıkça ve gerekçeli olarak istenmediği takdirde, kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer verilmezi. Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz.
Düzenledikleri tarihten itibaren geçerlilik süresi içinde kullanılmayan nüfus kayıt örnekleri geçerliliğini kaybeder. Nüfus kayıt örneğinin kullanılacağı alanlara göre Bakanlık bu süreyi altı ay süreyle geçerlidir.
ADRES KAYIT SİSTEMİ
Nüfus idarelerince tutulan nüfus kütüklerinde kişilerin kimliğine ilişkin ;” adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum tarihi ve nüfus olaylarına ilişkin bilgiler “ ile kişinin kaydına ulaşmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve kayıtlı olduğu yere ilişkin İl, İlçe, köy, Mahalle, Cilt, Hane gibi bilgiler yer almaktadır.
Nüfus hizmetlerindeki işlemleri basitleştirmek ve bürokrasiyi azaltmak suretiyle, hizmette sürat ve verimliliği sağlamak amaçlanarak “ Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNIS)” uygulamaya konulmuştur.
MERNIS ile; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bir bilgi bankası oluşturularak, nüfus kütükleri üzerinde tam anlamıyla hukuki ve teknik açıdan denetim sağlanmıştır.
MERNIS kapsamında Vatandaşlarımıza verilen T.C Kimlik Numarası, kimliği belirleyen tek ve değiştirilemez bir numaradır.T.C kimlik numarası uygulaması ile mükerrer kayıt yaratılmasının her alanda tamamen önüne geçilmiştir. Yüzyılı aşkın süredir nüfus kayıtları, kayıtlı bulunan yer nüfus nüfus müdürlüğünden temin edilmekte iken; MERNİS’in hayata geçmesiyle birlikte, bu kayıtlar kayıtlı olduğu yere bakılmaksızın herhangi bir nüfus müdürlüğünden on-line olarak anında temin edilir hale gelmiştir. Kamu hizmeti sunan kurum ve kuruluşların hizmet talebinde bulunan vatandaşı herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tanıyıp konumlandırması da yeni MERNİS veri tabanı sayesinde Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) ile gerçekleştirilmektedir.
5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununa dayanılarak oluşturulan Adres Kayıt Sistemi ile Türk Vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezi bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması ve konusundaki dağınıklığa son verilmesi öngörülmüştür.
Bu kapsamda, belediyeler ve İL Özel İdareleri tarafından ülke genelinde numaralama ve levhalama çalışmaları tamamlanarak ulusal adres veri tabanı oluşturulmuştur.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da kişilerin T.C kimlik numaralarının yerleşim yeri adres bilgeleriyle eşleştirilmesi suretiyle alan uygulaması yapılmıştır.Bu veriler TÜİK’ten devralındıktan sonra Bakanlığımızca elektronik ortamda güncel olarak tutulmaya başlanmıştır.
Türk Medeni Kanunun 19 uncu maddesi gereğince “ yerleşim yerinin tekliği “ ilkesi doğrultusunda Adres Kayıt Sistemi’nde kişinin sistemde kayıtlı bulunan daha önceki adresi yine adres beyanı ile otomatik olarak arşivlenmek üzere silinmektedir.
Bu çerçevede kişinin birden fazla yerleşim yeri adresinin olması mümkün değildir. Kişinin yeni bir yerleşim yeri adresi beyan etmediği sürece sistemde yer alan yerleşim yeri adresi tüm iş ve işlemlerde esas alınmaktadır.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 67. maddesi; “ gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdanı talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Ayrıca söz konusu Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası b bendi uyarınca belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlar ve Geç bildirimde bulunanlar a idari para cezası uygulanır.